Statut

Temeljem članka 14. i članka 46. Zakona o športu (NN. Br. 71/06) članka 11. Zakona o udrugama (NN br. 88/01) i članka 25. Statuta Županijskog nogometnog saveza Dubrovačko-Neretvanskog, Skupština je na svojoj sjednici držanoj 03.07.2009.god. donijela

 

 

                                                        S T A T U T

                         ŽUPANIJSKoG NOGOMETNOG SAVEZA

 

TEMELJNE ODREDBE

 

                                                            Članak 1.

 

          Županijski nogometni savez Dubrovačko-neretvanski (u daljnjem tekstu: Savez) jedini je športski savez koji potiče, promiče i skrbi o nogometnom športu na području Dubrovačko-neretvanske županije, skrbi se o organizaciji i provođenju nogometnih natjecanja na teritoriju na kojem djeluje, provodi registraciju nogometaša, promiče stručni rad u nogometnom športu.

 

                                                            Članak 2.

 

          Savez je utemeljen 09. prosinca 1994. godine na svojoj Osnivačkoj skupštini i to kao pravni slijednik ex. Nogometnih saveza bivših općina  Dubrovnik, Metković, Korčula, te svekolikih oblika organiziranja nogometnog športa na području današnje Županije Dubrovačko-neretvanske.

 

                                                           Članak 3.

 

          Savez je neprofitabilna pravna osoba, a upisuje se u registar udruga, koji vodi državno tijelo nadležno za opću upravu i Registar športskih djelatnosti, koji vodi Ured državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji.

 

                                                           Članak 4.

 

          Statut je temeljni opći akt Saveza.

 

                                                            Članak 5.

 

 1. Savez djeljuje na teritoriju Dubrovačko-neretvanske županije.
 2. Sjedište Saveza je u Dubrovniku, Lichtensteinov put 10.

 

                                                           Članak 6.

 

 1. Puni naziv Saveza jest: Županijski nogometni Savez Dubrovačko-neretvanski.
 2. Pored punog naziva rabi se skraćenica ŽNS DN.

 

                                                             Članak 7.

 

         Savez predstavljaju i zastupaju predsjednik Saveza i tajnik.

                                                         

                                                             Članak 8.

Oznake saveza su: znak i zastava.

 • Znak je umetnički stilizirana presječena elipsa u čijem je središtu nogometna lopta, lijeva polovina je dio tradicionalnog modro-crvenog dubrovačkog grba, a desna, zelena s vijugavom modrom prugom, simbolizira neretvansku dolinu s istoimenom rijekom.
 • Zastava je bijele boje sa znakom Saveza u sredini.

 

                                               Članak 9.

 

Savez ima svojstvo pravne osobe.

ŽNSDN ima pečat okruglog oblika promjera 3,5 cm, sa znakom Saveza u sredini i natpisom oko znaka: ŽUPANIJSKI NOGOMETNI SAVEZ DUBROVAČKO-NERETVANSKI DUBROVNIK.

 

                                                             Članak 10.

 

 1. Savez je član Hrvatskog nogometnog saveza (HNS).
 2.  Savez, njegova tijela i službene osobe, članovi Saveza (klubovi i druge pravne osobe), igrači, treneri, nogometni suci, službene osobe i drugi pripadnici nogometnog športa, koji djeluju unutar saveza, obvezuju se:

– Postupati sukladno Pravilima nogometne igre, koje je donio Međunarodni nogometni

  Savez BOARD (IFAB),

– Poštivati načela privrženosti, integriteta  i športskog ponašanja kao izraza fire-play-a

– Poštivati Statut, pravilnik i  odluke FIFA-e, UEFA-e i HNS-a u svako vrijeme,

– Priznati nadležnost arbitražnog suda za sport (CAS) u Lausanni (Švicarska) kao što

               je utvrđeno relevantnim odredbama statua FIFA-e i UEFA-e,

            – Priznati nadležnost arbitraže i arbitražnog suda HNS-a, kao što je utvrđeno

   relevantnim odredbama Statuta HNS-a,

– Podnositi sve sporove nacionalnih razmjera koji su nastali iz ili u vezi s primjenom   

  Statuta i Pravilnika HNS-a u posjednoj istanci samoneovisnom ili nepristranom

  arbitražom sudu u okviru HNS-a koji će riješiti sve sporove, isključujući svaki

  redovni sud, osim koliko je to izričito zabranjeno važećim zakonodavstvom u

  Republici Hrvatskoj.

– Savez će osigurati da se ove obveze priznaju i prihvaćaju.

     3.  Savez se obvezuje, da će njegovi članovi sudjelovati u natjecanjima, koje organizira

          HNS i da će plaćati članarinu u članstvu HNS-u.

 

CILJEVI I DJELATNOST SAVEZA

 

                                                             Članak 11.

 

     1.  Cilj saveza je poticanje i unapređenje nogometnog športa na teritoriju Dubrovačko-

          – neretvanske županije, te suradnja s ostalim županijskim nogometnim savezima i

          HNS-om na promicanju nogometa u čitavoj Republici Hrvatskoj.

    2.  Djelatnosti, kojima Savez ostvaruje svoje ciljeve su:

    –  organiziranje i provođenje sustava natjecanja,

    –  provođenje registracije igrača i klubova,

    –  utvrđivanje disciplinske odgovornosti igrača i drugih djelatnika,

    –  uređivanje pitanja, koja se odnose na utvrđivanje uvjeta, koje nogometni klub treba

        ispunjavati za natjecanje pod nadležnosti Saveza.

       –  skrb o unapređenju stručnog rada i osposobljavanje stručnih djelatnika (trenera,

instruktora i sudaca), o unapređenju športskih dostignuća te vrhunskim športašima,

       –  stalno unapređenje nogometne igre i njeno promoviranje u skladu s načelima

          fair-play-a,

 –  osiguranje izvora novčanih sredstava za financiranje nogometnog športa na teritoriju

    Dubrovačko-neretvanske županije,

–  sudjelovanje u planiranju i provedbi godišnjih programa i javnih potreba u športu,

–  razvijanje nogometa na najširoj osnovi (Grassroots) i koordiniranje svih aktivnosti i

   subjekata vezanih uz program nogometa na najširoj osnovi na teritoriju Dubrovačko-

       –  neretvanske županije,

       –  promicanje i provođenje anti-doping kontrole i aktivnosti uz prevenciju dopinga,

       –  skrb o zdravstvenoj zaštiti i kontroli igrača, sudaca, trenera i drugih sudionika

          natjecanja,

–  skrb o održavanju i korištenju sportskih objekata i igrališta,

–  promicanje školskog i studentskog športa,

–  organiziranje susreta, selekcija Dubrovačko-neretvanske županije u svim uzrastima,

–  organiziranje nogometnih kampova,

–  obavljanje i drugih poslova i djelatnosti određenih Zakonom, Statutom i pravilima

    Saveza te Statutom i pravilima HNS-a

3.  Savez u ostvarivanju ciljeva iz ovog Statuta surađuje s tijelima Državne uprave, područne

     (regionalne) i lokalne samouprave, školama, vrtićima i drugim odgojno-obrazovnim

     ustanovama, te s odgovarajućim znanstvenim institucijama.

 

                                                                   Članak 12.

 

Ciljeve i zadaće navedene u članku 11. ovog Statuta, Savez obavlja neposrednim i  zajedničkim djelovanjem udruženih članica.

 

                                                                   Članak 13.

 

 1. Savez je neutralan po pitanjima politike i vjere.
 2. Diskriminacija bilo koje vrste prema državama, osobama ili skupinama osoba temeljena na njihovoj rasi, nacionalnosti, vjeri, spolu i jeziku, političkom opredjeljenju ili bilo čemu drugome zabranjena je i predstavlja razlog za suspenziju ili isključenje iz Saveza.

 

                                                                 Članak 14.

 

Savez će poticati:

 

 1. prijateljske odnose između svojih klubova, igrača, trenera, nogometnih sudaca i drugih

pripadnika nogometnog športa,

 1. svaka osoba i organizacija, koji su uključeni u nogomet obvezni su poštivati ovaj Statut,

propise i načela fair-play-a.

 

                                                        Članak 15.

 

 1. Savez svoju djelatnost ne smije obavljati radi stjecanja dobiti.
 2. Ako u obavljanju svoje djelatnosti Savez ostvari višak primanja, isti se mora koristiti isključivo za obavljanje i unapređenje djelatnosti Saveza, kojima se ostvaruju ciljevi Saveza utvrđeni ovim Statutom.

 

                                                              Članak 16.

 

Na području Saveza mogu djelovati nogometna središta, (NS)

Izvršni odbor Saveza posebnom odlukom prihvaća osnivanje NS, njegovu nadležnost  i teritorijalno područje djelovanja.

Svaka odluka o djelovanju nogometnog središta-a, kojega donese NS stupa na snagu kada

ga potvrdi i pismeno odobri Izvršni odbor Saveza.

Djelatnost NS-a je jedino i isklučivo:

 • registracija klubova i igrača, za čiju djelatnost je potrebna prethodna suglasnost

Saveza i HNS-a

 • vođenje nekih natjecanja na svom području, sukladno propisima Saveza i HNS-a.

NS je organizacijski i funkcionalno podređeno Savezu.

NS nema svojstvo pravne osobe.

 

ČLANSTVO 

                                                                   Članak 17.

 

  1.  Članovi Saveza su svi organizirani i registrirani  nogometni klubovi s područja

županije Dubrovačko-neretvanske, (pravne osobe) koji redovito nastupaju u stalnom

i organiziranom sustavu natjecanja, koji vodi županijski Savez ili Hrvatski nogometni

Savez. To su prije svega nogometni klubovi, malonogometni klubovi, ženski

nogometni klubovi (u daljnjem tekstu: klub) koji imaju sjedište na području Dubrovačko-

-neretvanske županije te gradski nogometni savezi koji sjedište imaju na području

Dubrovačko-neretvanske županije.

  2.  Članovi Saveza mogu biti i druge sportske udruge organizirane u skladu s odredbama

       Zakona o športu, koje obavljaju djelatnosti nogometnom sportu i koje imaju sjedište na

       Području Dubrovačko-neretvanske županije, a o čijem učlanjenju donese odluku Savez.

  3.  Nogometaši, treneri, nogometni suci i instruktori, nogometni djelatnici u Savezu i

   klubovima neizravni su članovi Saveza, putem svojih klubova, odnosno udruga ili tijela

   Saveza u kojima djeluju.

  4.  Odredbe ovog Statuta o članstvu odnose se samo na izravne članove.

 

                                                                  Članak 18.

 

 1. Klubovi i Udruge iz članka 17. ovog Statuta da bi postali članovi Saveza moraju obvezno

dostaviti Savezu:

        –  odluku o udruživanju u Savez,

        –  zapisnik s osnivačke Skupštine,

        –  preslik svog Statuta,

        –  preslik rješenje o registraciji – upis u registar udruga ili Sudski registar, upis u  registar

            sportskih djelatnosti, a ako je klub profesionalan upis u Registar profesionalnih 

    sportskih klubova,

        –  preslik obavijesti državnog Zavoda za statistiku o razvrstavanju poslovnog subjekta

   prema NK DU,

        –  osnovne podatke o ustroju i djelatnosti,

        –  osnovne podatke o članstvu, predsjedniku i tajniku,

        –  ukoliko se radi o klubu, određen broj prijavljenih igrača, čiji se broj utvrđuje 

    Pravilnikom o registraciji klubova i igrača HNS-a.

2.  Član Saveza obvezno u svoj Statut ugrađuje odredbe Članka 10., stavak 2. i 56. i 67. ovog

     Statuta.

                                                            Članak 19.

 

 1. Klub postaje član Saveza u trenutku registracije od strane nadležnog tijela Saveza,

odnosno, kada je to propisano Pravilnikom HNS-a u trenutku ovjere registracije

kluba od strane nadležnog tijela HNS-a.

 1. Odluku  o učlanjenju ostalih članova, osim klubova, donosi Skupština Saveza, između

dviju sjednica Skupština, odluku o prijemu u privremeno članstvo, donosi Izvršni

odbor Saveza.

 1. Privremeni član Saveza ima sva prava i obveze člana Saveza,
 2. Zastupnici novog člana, odmah nakon odluke o prijemu u članstvo, imaju sva prava i

obveze kao i ostali zastupnici.

 1. Odluka o stalnom članstvu donosi se na prvoj slijedećoj sjednici Skupštine.
 2. Savez uvodi registar članova, a za njegovo vođenje odgovoran je tajnik Saveza.

 

                                                         Članak 20.

 

Članovi imaju jednaka prava, obveze i odgovornosti u Savezu, a ostvaruju ih putem svojih predstavnika u Skupštini i određenim tijelima Saveza.

 

                                                             Članak 21.

 1. Članovi imaju prava:
 • sudjelovati putem svojih predstavnika u radu Skupštine Saveza,
 • predlagati, birati i biti birani u tijela Saveza,
 • predlagati mjere i djelatnosti radi uspješnijeg provođenja ciljeva i zadaća Saveza,
 • biti izvještavani o radu Saveza,
 • sudjelovati u natjecanjima Saveza i HNS-a,
 • sva druga prava koja proistječu iz Statuta  i drugih propisa Saveza.
 1. Klubovi ne mogu koristiti pravo sudjelovanja u radu Skupštine Saveza, niti aktivno i

pasivno biračko pravo ako u tekućoj natjecateljskoj godini ne sudjeluju u stalnim

Natjecanjima Saveza ili HNS-a.

 

                                                     Članak 22.

 

Članovi osim onih navedenih u Članku 10. stavku 2. ovog Statuta imaju slijedeće obveze:

 • provoditi odluke i zaključke tijela Saveza i odgovorni su za njihovu provedbu,
 • osigurati da njihov Statut i ostali opći akti, kao i  Statut i opći akti njihovih klubova budu sukladni zakonima ovom Statutu i ostalim općim aktima ovog Saveza i Statutu i ostalim propisima HNS-a, FIFA-e i UEFA-e,
 • sudjelovati u natjecanjima ako su članovi klubovi,
 • plaćati članarinu i druge financijske obveze prema  Savezu
 • izvještavati Savez o izmjenama svog Statuta, dostavljati takve izmjene,
 • dostavljati Savezu izmjene kod osoba ovlaštenih za zastupanje člana,
 • voditi ažuran popis članova
 • ostale obveze, koje proizlaze iz ovog Statuta i općih akata Saveza, HNS-a, FIFA-e i UEFA-e.

                                                               Članak 23.

 

 1. Tijela člana biraju se ili imenuju u tom članu – klubu (udruzi) Statut člana treba

      predvidjeti postupak koji  jamči potpunu neovisnost izbora i imenovanja.

 1. Svako tijelo koje nije izabrano ili imenovano na način iz Stavka 1. ovog članka ili

sukladno  Statutu člana kao i njihove odluke Savez neće priznati.

 

                                                       Članak 24.

 

 1. Ako član djeluje suprotno odredbama zakona, ovog i svog Statuta ili Statua HNS-a,

      FIFA-e i UEFA-e, Izvršni odbor može upozoriti člana i pozvati ga na pridržavanje

      propisa. Ukoliko i nakon toga član djeluje protupropisno, Izvršni odbor će suspendirati

      člana.

 1. Suspenzijom član privremeno gubi svoja prava iz članstva. Suspenzija prestaje kada

Izvršni odbor utvrdi da je član počeo raditi sukladno zakonu, ovom i svom Statutu i statutima HNS-a, FIFA-e i mUEFA-e,  o čemu se  donosi posebna odluka.

 1. Ukoliko član i nakon suspenzije nastavi djelovati protustatutarno brisat će se trajno iz

      članstva Saveza odlukom Skupštine.

 

                                                             Članak 25.

 1. Članstvo u Savezu prestaje:
 • brisanjem iz članstva,
 • ako se utvrdi da je član prestao djelovati ili ako nije održao Skupštinu najmanje dvije godine,
 • ako  se broj članova udruge smanji ispod broja određenog za osnivanje udruge,
 • odlukom Skupštine Saveza, ako član svojim djelovanjem šteti probitku Saveza ,
 • brisanjem iz registra udruga i sudskog registra,
 • na vlastiti zahtjev uz obrazloženje.
 1. Odluku o prestanku članstva donosi Skupština Saveza, a odluku o brisanju iz članstva,

jer je član prestao postojati, ovlašteno tijelo Saveza, koju treba verificirati Skupština.

 1. Prestankom članstva ne prestaju financijske obveze, koje je dosadašnji član imao prema

Savezu.

 

ČLANOVI

 

A)   NOGOMETNI KLUB

                                                          Članak 26.

  

 1. Nogometni klub je pravna osoba, koja obavlja športsku djelatnost u nogometnom

natjecanju i obavlja nogometnu pripremu i obuku.

   2.  Član saveza može biti bilo koji nogometni  klub, koji ispunjava uvjete iz članka 18. ovog

        Statuta i Pravilnika o registraciji klubova i igrača HNS-a, bez obzira na status (amaterski

        ili profesionalni) ili pravni oblik (udruga ili športsko dioničko društvo).

 

B) UDRUGA

                                                                 Članak 27.

 

 1. Član Saveza može biti i udruga stručnih djelatnika u nogometu (treneri, suci, zdravstveni

radnici i sl.)ili nogometaša, te udruge, koje obavljaju nogometnu djelatnost i imaju sjedište na području Dubrovačko-Neretvanske županije, a Savez donese odluku o njenom članstvu.

 

                                                          Članak 28.

 

Savez osigurava, da  neka pravna ili fizička osoba ne kontrolira, odnosno, da nema u njemu

prevladavajući utjecaj u odlučivanju, više od jednog kluba na županijskoj razini natjecanja.

 

IV.  USTROJSTVO

                                                                 Članak 29.

 

 1. Skupština saveza (u daljnjem tekstu: Skupština) je najviše tijelo Saveza koje upravlja

poslovima Saveza i donosi Statut i druge opće akte koji su joj ovim Statutom stavljeni u nadležnost.

 1. Izvršni odbor je najviše izvršno tijelo Saveza.
 2. Stalne i ad hoc komisije su radna tijela Izvršnog odbora, koje savjetuju i pomažu Izvršnom odboru u obavljanju njegovih poslova. Pravilnikom o radu Izvršnog odbora i njegovih tijela uređuje se nadležnost pojedine komisije, broj članova i način njihovog odlučivanja i rada.
 3. Nadzorni odbor je tijelo koje kontrolira materijalno financijsko poslovanje Saveza.
 4. Tajnik je administrativno tijelo. Stručna služba Saveza obavlja administrativne i pomoćne poslove za potrebe Saveza.
 5. Pravna tijela su: Komisija za žalbe i Disciplinska komisija.
 6. Tijela Saveza bira ili imenuje sam Savez, bez vanjskih utjecaja i sukladno s postupcima opisanim u ovom Statutu i provedenim pravilnicima.

 

A. Skupština

                                                                     Članak 30.

  

 1. Skupština svoje poslove obavlja na sjednicama.
 2. Skupština se sastaje najmanje jedanput godišnje.
 3. Svake četiri godine održava se izborna godišnja Skupština.
 4. Redovnu Skupštinu saziva predsjednik Saveza.
 5. Skupština se može održati i u kraćem roku od ovog iz stavka 2. ovog članka, ako to predloži Izvršni odbor ili najmanje 1/3 zastupnika u Skupštini Saveza.
 6. Sazivatelj sjednice Skupštine predlaže dnevni red sjednice.
 7. Sjednicu Skupštine vodi predsjednik Saveza sukladno Poslovniku o radu Skupštine.
 8. Zastupnike u Skupštini mogu imati samo članovi Saveza.

 

                                                                Članak 31.

 

Skupštinu sačinjaaju zastupnici članova ŽNS, D-N prema slijedećem ključu – kriteriju:

          1.   Klubovi  I HNL………………………………… po 5 zastupnika

       2.   Klubovi  II HNL…………………………………po 4 zastupnika

    3.   Klubovi  III HNL………………………………..po 3 zastupnika

             4.   Klubovi  IV HNL………………………………..po 2 zastupnika

             5.   Klubovi u ostalim stupnjevima nat. …………….po 1 zastupnik

             6.   Klubovi  I HMNL……………………………….po 2 zastupnika

             7.   Klubovi  I HŽNL………………………………..po 1 zastupnika

             8.   Udruga trenera, delegata

                   i kontrolora-instruktora svaka …………………..po 2 zastupnika

            9.   N ogometni centri Metković, Korčula, Konavle…po 1 zastupnika  

 

                                                                   Članak 32.

  

 1. Zastupnik u Skupštini može biti osoba:
 • koja je državljanin Republike Hrvatske
 • koja je navršila 18 godina života i poslovno je sposobna,
 • koja je ugledni športski djelatnik ili športaš u nogometnom športu,
 • koja je pripadnik člana (klub ili udruga) koju predstavlja,
 • koja prihvaća Statut

  

  2.   Zastupnici u Skupštini ne mogu biti:

 • član Izvršnog odbora Saveza, osim predsjednika,
 • tajnik Saveza,
 • član pravnog tijela Saveza,
 • aktivni nogometni sudac, niti osoba koja je to bila u posljednje tri godine,
 • članovi pravnih osoba koje obavljaju djelatnost organiziranja športskih kladionica, kao i osobe koje su to bile posljednje tri godine,
 • menadžer u športu, odnosno posrednik za transfere igrača ili ugovaranja utakmica, kao niti osoba koja je to bila posljednjih godinu dana,
 • osoba koja je pravomoćno osuđena za neko od kaznenih djela iz članka 67.st.1. Statuta ili nije prošlo dvije godine od izdržane, oproštene ili zastarjele kazne za neko od navedenih kaznenih djela.

 

                                                                          Članak 33.

 

 1. Skupština obavlja sljedeće poslove:

  1.1.   donosi i mijenja Statut Saveza,

  1.2.   donosi Poslovnik o radu Skupštine i druge pravilnike iz nadležnosti Saveza,

  1.3.   utvrđuje program razvoja i unaprjeđivanja nogometnog športa i program rada za

           svoje mandatno razdoblje,  

 1.   usvaja godišnji novčani proračun, te usvaja godišnji završni račun,
 2.   utvrđuje sustav stalnih natjecanja za natjecanja koja su u neposrednoj nadležnosti       Saveza, sukladno osnovama sustava stalnih natjecanja koje je utvrdio HNS,
 3.   bira i razrješava predsjednika Saveza, na prijedlog najmanje 1/3 članova Saveza
 4.   bira dva dopredsjednika Izvršnog odbora
 5.   bira i razrješava članove Izvršnog Odbora
 6.   bira i razrješava zastupnike saveza u Skupštini HNS,

1.10. bira i razrješava zastupnike Saveza u Skupštini HNS,

1.11. donosi odluku o imenovanju kandidata za predsjednika HNS-a i članove Izvršnog

         odbora HNS-a,

 1. razmatra, te odlučuje o prihvaćanju ili odbijanju izvještaja o radu Izvršnog odbora,
 2. odlučuje o prijemu ili isključenju člana Saveza,
 3. donosi odluku o prestanku rada Saveza,
 4. odlučuje o molbama i žalbama za koje je nadležna u smislu ovog Statuta i Pravilnika,
 5. obavlja i druge poslove i zadatke predviđene ovim Statutom, Poslovnikom o radu Skupštine i programom rada.

 

                                                                 Članak 34.

 

 1. Mandat zastupnika u Skupštini traje četiri godine,
 2. zastupniku u Skupštini mandat može prestati i prije isteka roka na koji je izabran, u slučaju:
 • promjene ili gubitka državljanstva,
 • opoziva ili razrješenja,
 • podnošenja pisane ili zapisnikom utvrđene ostavke,
 • pravomoćne presude za počinjeno kazneno djelo iz članka 67.st.1. ovog Statuta,
 • nastupa okolnosti zbog  kojih više ne bi mogao bavljati svoju dužnost.

3.  Opoziv zastupnika se obavlja na način i po postupku propisanom za njegov izbor.

      4.  Mandat naknadno izabranog zastupnika ili zamjenskog zastupnika traje do isteka

           mandata Skupštine.

                                                                      Članak 35.

 

 1. Skupština donosi odluke, ako drugačije nije određeno ovim Statutom, većinom glasova svih zastupnika Skupštine, a može započeti s radom, ako je pristuna većina svih zastupnika
 2.  Ukoliko nema kvoruma, sjednica se odgađa za određeni sat istog dana ili za drugi dan i sat. Ako u tijeku sjednice odlaskom zastupnika više nema kvoruma, sjednica se prekida i odgađa.
 3. Glasovanje na sjednici Skupštine putem punomoći ili dopisa, te telefona nije dopušteno.
 4. Zastupnici suspendiranih članova Saveza nemaju pravo glasa na sjednici.
 5. Na sjednici Skupštine vodi se zapisnik i biraju ovjerovitelji zapisnika. Na prvoj slijedećoj sjednici usvaja se zapisnik prethodne sjednice. Vođenje zapisnika organizira tajnik Saveza.

                                                               Članak 36.

 

Poslovnikom o radu Skupštine uređuje se način djelovanja, prava i obveze, te uvjeti rada zastupnika u Skupštini, kao i druga pitanja značajna za njen rad.

 

B. Izvršni odbor

                                                                     Članak 37.

 

 1. Izvršni odbor sastoji se od 13 članova, uključujući predsjednika i dva dopredsjednika.
 2. Predlaganje i način izbora i razrješenja predsjednika, dopredsjednika i članova Izvršnog odbora uređuje se poslovnikom o radu Skupštine, uz zajamčeni slobodni i tajni izbor. Iznimno, ukoliko je broj kandidata jednak broju slobodnih mjesta, izbori mogu biti i javni.
 3. Mandat članova Izvršnog odbora traje četiri godine.
 4. Kandidate za članove Izvršnog odbora predlaže predsjednik Saveza ili deset članova Saveza.
 5. Član Izvršnog odbora ne može biti:
 • zastupnik u Skupštini Saveza, osim predsjednika Saveza i Izvršnog odbora,
 • tajnik Saveza,
 • član pravnog tijela Saveza,
 • aktivni nogometni sudac, niti osoba  koja je to bila u posljednje tri godine,
 • članovi pravnih osoba koje obavljaju djelatnost organiziranja športskih kladionica kao i osobe koje su to bile posljednje tri godine,
 • članovi tijela pravnih osoba, koje obavljaju djelatnost organiziranja športskih kladionica, kao i osobe koje su to bile posljednje tri godine,
 • menadžer u sportu, odnosno posrednik za transfere igrača ili ugovaranja utakmica, kao niti osoba, koja je to bila posljednih godinu dana,
 • osoba koja je pravomoćno osuđena za neko od kaznenih djela iz članka 67.st.1. Statuta ili nije prošlo dvije godine od izdržane, oproštene ili zastarjele kazne za neko od navedenih kaznenih djela.
 1. Članu Izvršnog odbora mandat može prestati i prije isteka roka na koji je izabran u slučaju:
 • promjene ili gubitka državljanstva,
 • razrješenja,
 • podnošenja pisane ili zapisnikom utvrđene ostavke,
 • gubitka poslovne sposobnosti
 • pravomoćne presude za počinjeno kazneno djelo iz članka 67.st.1. Statuta,
 • nastupa okolnosti, zbog kojih više ne bi mogao obavljati svoju dužnost.

7.  U slučaju da nekome od članova Izvršnog odbora prestane mandat prije isteka roka na koji

     je izbran, novi član ili članovi Izvršnog odbora izabrat će se na prvoj sljedećoj sjednici

    Skupštine.

                                                                 Članak 38.

 

Izvršni odbor između dvije sjednice Skupštine upravlja poslovima Saveza, te obavlja sljedeće poslove:

 1.   donosi program izvršnog odbora i njegovih tijela,
 2.   donosi Pravilnik o radu Izvršnog odbora i njegovih tijela
 3.    predlaže izmjene i dopune Statuta, pravilnika i Poslovnika Skupštine, te njenih

          tijela i komisija,

 1.    donosi odluku o sazivanju izvanredne sjednice Skupštine,
 2.    donosi prijedlog godišnjeg novčanog proračuna i završnog računa Saveza
 3.    podnosi Skupštini izvještaj o radu,
 4.    donosi kalendar i propozicije natjecanja za koja je Savez izravno nadležan,
 5.    donosi odluke o završnim natjecanjima za mlađe uzrasne kategorije, ženskog i

          malog nogometa, iz svoje nadležnosti,

 1.    utvrđuje normative za stručno-pedagoški rad klubova u sustavu natjecanja iz

                     svoje nadležnosti, sukladno odlukama HNS-a,

1.10.  imenuje tajnika Saveza i,  kada je to potrebno, imenuje vršitelja dužnosti 

          tajnika,

1.11.  donosi Pravilnik o radu Stručne službe Saveza i Pravilnika o sistematizaciji

          radnih mjesta,

 1. imenuje i razrješava predsjednike i članove pravnih tijela Saveza,
 2. imenuje i razrješava predsjednike i članove stalnih i privremenih komisija,
 3. donosi prijedlog odluke o kandidaturi za predsjednika HNS-a,
 4. predlaže kandidate za članove komisija izvršnog odbora HNS-a, pravnih i

arbitražnih tijela,

 1. predlaže kandidate za liste delegata i sudaca na natjecanjima, kojima rukovodi

HNS,

 1. utvrđuje liste delegata i sudaca za natjecanja iz svoje nadležnosti,
 2. određuje visinu pristojbi, taksa, članarina, kotizacija za sva stalna i povremena

natjecanja iz svoje nadležnosti,

 1. donosi Pravilnik o dodjeli nagrada i priznanja,
 2. donosi prijedlog o nagradama i priznanjima o kojima odlučuje Skupština Saveza,
 3. verificira sponzorske ugovore,
 4. donosi odluku o suspenziji člana Saveza,
 5. donosi odluku o izdavanju službenog glasila Saveza, drugih publikacija i stručne

literature,

 1. donosi odluku o sadržaju, izgledu i obliku simbola, znakova i značaka za

službene i prigodne potrebe Saveza, te utvrđuje sadržaje svih obrazaca koji su

vezani za aktivnost klubova na području Saveza, a koji nisu potpisani od strane

HNS-a,

 1. obavlja i druge poslove i zadatke, koji Statutom ili drugim  propisima nisu

stavljeni u  nadležnost drugog tijela Saveza.

 

                                                Članak. 39.

 1. Izvršni odbor djeluje na sjednicama.
 2. Sjednice Izvršnog odbora održavaju se prema potrebi, a najmanje jednom u dva mjeseca.
 3. Izvršni odbor pravovaljano odlučuje, ako je na sjednici prisutno više od polovine ukupnog broja članova, a donosi odluke većinom glasova ukupnog broja članova.
 4. Sjednicama Izvršnog odbora upravlja predsjednik, a ukoliko je predsjednik odsutan ili spriječen, jedan od dopredsjednika.
 5. Odluke se donose javnim ili ako se za to odluči, tajnim glasovanjem.
 6. Pravilnikom o radu Izvršnog odbora i njegovih tijela detaljnije se uređuje način rada na sjednicama Izvršnog odbora, nadležnosti i način rada njegovih stalnih i povremenih tijela.

                                                                 Članak 40.

 

Izvršni odbor je za svoj rad odgovoran Skupštini.

 

Odbor za hitnost

                                                                     Članak 41.

 

 1. Odbor za hitnost sastoji se od predsjednika Izvršnog odbora i dva dopredsjednika.
 2. Tajnik saveza sudjeluje u radu Odbora za hitnost, ali nema pravo odlučivanja.
 3. Odbor za hitnost zasjeda i donosi odluke između dvije sjednice Izvršnog odbora u predmetima i pitanjima, koja ne trpe odgodu ili za koji ih ovlasti Izvršni odbor.
 4. O odlukama, koje donese Odbor za hitnost, raspravlja i verificira ih Izvršni odbor na svojoj prvoj sljedećoj sjednici.

 

Radna tijela Izvršnog odbora

                                                                     Članak 42.

 

Izvršni odbor može osnovati stalna i povremena radna tijela.

                                                                     

                                                                     Članak 43.

   1. Stalna radna tijela Izvršnog odbora su:

       –   Stručna komisija,

       –   Natjecateljska komisija,

       –   Komisija za novčano-materijalno poslovanje,

       –   Komisija za mlađe uzraste,

       –   Komisija za mali nogomet,

       –   Komisija za registraciju klubova i igrača,

       –   Zdravstvena komisija,

       –   Komisija za ženski nogomet,

       –   Komisija za objekte,

       –   Komisija nogometnih sudaca,

       –   Komisija nogometnih trenera,

       –   Komisija za veteranski nogomet,

       –   Komisija za izdavačku djelatnost.

   2.  Predsjednike i članove stalnih radnih tijela imenuje Izvršni odbor, vodeći računa o

        stručnosti kandidata i ravnomjernoj zastupljenosti predstavnika članov aSaveza.

3.  Mandat stalnih radnih tijela traje četiri godine. Ukoliko Izvršnom odboru ranije prestane

      mandat, isti prestaje i stalnim radnim tijelima.

 4.  U tom slučaju stalna radna tijela djeluju do imenovanja novih članova.

 

Predsjednik i dopredsjednici Saveza

                                                        Članak 44.

 

 1. Savez ima predsjednika i dva dopredsjednika.
 2. Predsjednik Saveza je po dužnosti predsjednik Skupštine i Izvršnog odbora.

Dopredsjednici Izvršnog odbora su po dužnosti dopredsjednici Saveza.

 1. Predsjednika bira Skupština neposredno javnim glasovanjem ukoliko je samo jedan

kandidat, odnosno tajnim glasovanjem, ukoliko ima više kandidata.

         Kandidata za predsjednika mora predložiti najmanje 1/3 članova Saveza i to u pisanom obliku, koji mora biti protokoliran u Savezu, najkasnije tri dana prije održavanja sjednice Skupštine.

         Za izbor predsjednika je potrebna većina glasova svih zastupnika.

         Ukoliko niti jedan kandidat ne dobije potrebnu većinu glasova, u drugi krug ulaze dva kandiata, koji su dobili najveći broj glasova. Ukoliko ni u drugom krugu niti jedan kandidat ne dobije apsolutnu većinu glasova, izbori se ponavljaju na sljedećoj sjednici Skupštine, koja mora biti sazvana u roku od dva mjeseca.

 1. Predsjednik se bira na razdoblje od četiri godine.
 2. Dopredsjednike bira Skupština između članova Izvršnog odbora na prijedlog predsjednika.

                                                                  Članak 45.

 1. Predsjednik:
 • predstavlja i zastupa Savez,
 • saziva i predsjedava sjednicama Skupštine i Izvršnog odbora,
 • potpisuje opće akte, koje donosi Skupština ili Izvršni odbor,
 • skrbi o izvršenju stavova, odluka i zaključaka Skupštine i Izvršnog dobora,
 • obavlja aktivnosti utvrđene ovim Statutom i drugim općim aktima Saveza ili koje su u svezi s funkcijama predsjednika,
 • Predsjednik je naredbodavac za izvršenje financijskog plana.
 1. Predsjednik kod glasovanja u slučajevima jednakog broja glasova ima odlučujući glas.
 2. Ukoliko odsutnost ili spriječenost predsjednika traje duže od dva mjeseca Izvršni odbor imenuje predsjednika, koji će ga zamjenjivati.
 3. Predsjednik, odnosno dopredsjednici za svoj rad odgovaraju Skupštini.

 

Nadzorni odbor

                                                               Članak 46.

 

Nadzorni odbor obavlja kontrolu financijskog poslovanja Saveza, odobrava prijedlog završnog računa i plana financiranja, te nadzire namjensko trošenje sredstava Saveza.

O nepravilnostima, koje uoči, Nadzorni odbor izvješćuje Izvršni odbor i predlaže mu koje mjere da poduzme radi ispravljanja nepravilnost.

 

                                                                   Članak 47.

 

Nadzorni odbor ima predsjednika i dva člana, koje bira Skupština.

Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti članovi niti jednog tijela Saveza.

Nadzorni odbor odluke donosi na sjednicama, većinom glasova svih članova.

Sjednice Nadzornog odbora saziva predsjednik Nadzornog odbora, predsjednik ili tajnik Saveza, najmanje 1/3 članova Izvršnog odbora ili najmanje 1/3 članova Skupštine saveza.

 

Opoziv članova tijela upravljanja

                                                                   Članak 48.

 

 1. Zastupnik u Skupštini i član Izvršnog odbora može se opozvati u sljedećim slučajevima:
  1. ukoliko bude pravomoćno osuđen zbog kaznenog djela, za koje se započinje

kazneni postupak po službenoj dužnosti,

 1. ukoliko izgubi državljanstvo Republike Hrvatske,
 2. ukoliko nakon provedenog disciplinskog postupka konačnom odlukom bude isključen iz nogometne organizacije,
 3. ukoliko bez opravdanog razloga ne sudjeluje u radu tijela, u koje je izabran.
 4. Zastupnik u Skupštini, osim u slučajevima iz stavka 1. ovog članka, može biti opozvan i

ukoliko to ne učini član Saveza kojeg predstavlja.

 

Tajnik

                                                          Članak 49.

 

 1. Tajnika imenuje Izvršni odbor za vrijeme od četiri godine.
 2. Ista osoba po isteku roka na koji je imenovana, može biti ponovno izabrana za tajnika.

 

                                                                 Članak 50.

 

Za tajnika može biti imenovan kandidat koji ispunjava slijedeće uvjete:

 • da ima višu ili visoku stručnu spremu,
 • ima radno iskustvo od najmanje pet godina na istim ili sličnim poslovima u nogometnoj organizaciji,
 • ima zapažene rezultate u dosadašnjem radu iz područja nogometnog športa,
 • da poznaje jedan od službenih jezika FIFA-e

Za tajnika ne može biti izabran:

 • aktivni nogometni sudac, niti osoba, koja je to bila u posljednje tri godine,
 • članovi pravnih osoba, koje obavljaju djelatnost organiziranja športskih kladionica, kao i osobe, koje su to bile posljednje tri godine,
 • članovi tijela pravnih osoba, koje obavljaju djelatnost organiziranja športskih kladionica, kao i osobe, koje su to bile posljednje tri godine,
 • menadžer u športu, odnosno posrednik za transfere igrača ili ugovaranja utakmica, kao niti osoba, koja je to bila u posljednjih godinu dana,
 • osoba koja je pravomoćno osuđena za neko od kaznenih djela iz članka 67.st.1. Statuta ili nije prošlo dvije godine od izdržane, oproštene ili zastarjele kazne za neko od navedenih kaznenih djela.

 

                                                          Članak 51.

Tajnik obavlja slijedeće poslove i zadatke:

 • zastupa i predstavlja Savez i brine se za zakonitost rada i ispunjavanje zakonom i

pravilnicima propisanih obveza Saveza,

 • donosi opće i pojedinačne odluke iz oblasti radnih odnosa za radnike Stručne službe

Saveza,

 • rukovodi Stručnom službom Saveza i odgovoran je za njen rad,
 • primarni je naredbodavac za izvršenje proračuna Saveza,
 • odgovoran je za izvršenje zaključaka iz nadležnosti Skupštine i Izvršnog odbora Saveza,
 • podnosi Izvršnom odboru izvješće o svom radu,
 • obavještava javnost o radu Saveza,
 • prisustvuje sjednicama Skupštine, Izvršnog odbora i sudjeluje u raspravi, ali bez prava odlučivanja,
 • odgovoran je za komunikaciju s HNS-om,
 • obavlja i druge poslove, koje mu povjeri Skupština i Izvršni odbor Saveza.

 

                                                                  Članak 52.

1. Tajnik je samostalan u svom radu, a odgovoran je za svoj rad Skupštini i Izvršnom odboru.

2. Prava, obveze i odgovornosti tajnika, uređuje se ugovorom o radu.

 

Pravna tijela

                                                                   Članak 53.

 

1. Pravna tijela Saveza su Disciplinska komisija ili Disciplinski sudac i Komisija za žalbe.

2. Članove pravnih tijela imenuje Izvršni odbor na četverogodišnji mandat. Oni ne mogu biti

    članovi niti jednog drugog tijela Saveza.

3. Predsjednik Komisije za žalbe i Disciplinske komisije, odnodno Disciplinski sudac, trebaju

    Biti diplomirani pravnici.

                                                                    Članak 54.

 

1. Komisija za žalbe je tijelo drugog stupnja, koje odlučuje o žalbama uloženim u

    disciplinskom  postupku , postupku registraacije utakmica i postupku ovjere registacija

    klubova igrača.

2. Nadležnost komisije za žalbe detaljnije se uređuje Disciplinskim pravilnikom HNS-a,

    Pravilnikom o nogometnim natjecanjima HNS-a, Pravilnikom o registraciji klubova i igrača

    HNS-a i propozicijama određenih natjecanja.

3. Komisija za žalbe ima predsjednika  i dva člana. Komisija odlučuje većinom sih članova.

    sjednicu komisije saziva njezin predsjednik i predlaže dnevni red.  

 

                                                                      Članak 55.

 

1. Disciplinska komisija – Disciplinski sudac može izricati, za počinjene prekršaje, sankcije

    utvrđene Disciplinskim pravilnikom HNS-a.

2. Za koje se prekršaje mogu izreći koje sankcije i u kojoj visini, kao i disciplinski postupak,

    uređuje se Disciplinskim pravilnikom HNS-a.

3. Nadležnost, broj članova i način rada Disciplinske komisije –Disciplinskog suca određuje

    se Disciplinskim pravilnikom HNS-a.

4. Izvršni odbor može za vođenje disciplinskog postupka vezanog uz prekršaje iz pojedinog

 natjecanja Saveza imenovati disciplinskog suca, a što se utvrđuje propozicijama odnosnog  

 natjecanja.

5. Disciplinska Komisija i disciplinski sudac u disciplinskim postupcima izravno primjenuju

 Disciplinski pravilnik HNS-a.

RJEŠAVANJE SPOROVA

                                                                  Članak 56.

 

1.  Savez, njegova tijela i službene osobe, članovi Saveza, igrači, treneri, nogometni suci,

     službene osobe i drugi pripadnici nogometnog športa, koji djeluju u okviru Saveza priznaju

     nadležnost Arbitražnog suda za šport (u daljnjem tekstu:CAS) u Lausanni, Švicarska,

     sukladno  odredbama statuta FIFA-e i UEFA-e.

2.  U slučaju spora za koje su nadležna pravosudna tijela FIFA-e, UEFA-e, CAS, Arbitraže

  HNS i Arbitražnog suda HNS ili pravnih tijela Saveza ili HNS-a subjekti iz stavka 1.

  ovog članka obvezuju  se da spor neće iznositi pred redovne sudove.

3.  Savez i njegovi članovi suglasni su poštivati u potpunosti sve konačne odluke nadležnih

     tijela HNS-a, FIFA-e i UEFA-e i CAS-a. Savez će osigurati poštivanje ovih obveza.

 

NATJECANJA I PRAVA I OBVEZE IZ NATJECANJA

                                            

                                                                 Članak 57.

 

1.  Savez organizira i koordinira sljedeća službena nogometna natjecanja:

– Prvenstvo 1. Županijske nogometne lige

– Prvenstvo 2. Županijske nogometne lige

– Prvenstvo juniora

– Prvenstvo kadeta

– Prvenstvo pionira

– Prvenstvo mlađih pionira

– Prvenstvo početnika

– Prvenstvo mlađih početnika

– Kup seniora

– Kup juniora

– Kup kadeta

– Županijska malonogometna liga

– Malonogometni kup

– Prvenstvo veterana

2.   Izvršni odbor može odlučiti o održavanju natjecanja koja nisu navedena u stavku 1.

      ovog članka. Održavanje takvih natjecanja treba verificirati Skupština na prvoj sljedećoj

      sjednici.

3.   Odluka o sustavu stalnih natjecanja na razini Županije sadrži:

   – način natjecanja: bod sustav ili kup sustav,

   – natjecateljski stupanj,

   – natjecateljske lige-skupine u okviru istog stupnja natjecanja,

   – broj klubova u određenom natjecateljskom stupnju i natjecateljskim skupinama,

   – način stjecanja prava na natjecanju u odgovarajućem stupnju natjecanja i natjecateljskoj

     Skupini

      – uvjete koje moraju ispunjavati klubovi (natjecateljske skupine) u određenom natjecanju.

Odluka o primjeni sustava natjecanja donosi se najkasnije godinu dana prije početka natjecanja. Prijedlog za izmjenu sustava natjecanja mora biti stavljen na javnu raspravu najkasnije dva (2) mjeseca prije donošenja odluke o prijedlogu za promjenu sustava natjecanja.

 1. Odluka o sustavu natjecanja mora biti u skladu s Odlukom o sustavu natjecanja koju je

donio HNS.

                                                        

                                                           Članak 58.

 

 1. Savez, njegovi članovi i njihovi klubovi su prvobitni vlasnici svih prava koja proizlaze

iz natjecanja na razini  Županije i drugih događanja, koja su u njihovoj nadležnosti, bez

ograničenja u odnosu na sadržaj, vrijeme, mjesto i zakon. Ova prava uključuju, između ostalog, sve vrste financijskih prava, prava audiovizalnih i radio zapisa, prava reprodukcije i prijenosa,  multimedijska prava, marketinška i promotivna prava, te nematerijalna prava kao što su grbovi i prava koja proizlaze iz Zakona o autorskom pravu.

 1. Savez, njegovi članovi i njihovi klubovi su jedini ovlašteni za davanje ovlaštenja za

distribuciju slike i zvuka, te ostalih prijenosnika podataka s nogometnih igrališta.

 

KATEGORIJE IGRAČA

 

                                                                    Članak 59.

 

 1. Natjecanja nogometnih klubova na području Dubrovačko-neretvanske županije provode

se u slijedećim kategorijama igrača:

 1. odrasli-seniori i seniorke,
 2. mlađi uzrasti
 1. juniori
 2. kadeti
 3. pioniri
 4. mlađi pioniri
 5. početnici
 6. mlađi početnici
 1. veterani

 

ZBOR NOGOMETNIH SUDACA I ZBOR NOGOMETNIH TRENERA

 

                                                             Članak 60.

 

1. Na razini Saveza osnivaju se, kao strukovne organizacije i organizacijski oblik Saveza,

    Zbor nogometnih sudaca i Zbor nogometnih trenera.

    2.  Članovi Zbora nogometnih sudaca su svi nogometni suci, koji imaju prebivalište ili

         uobičajeno boravište na području Saveza, a članovi Zbora nogometnih trenera su svi

         nogometni treneri, koji djeluju u nekom od klubova, koji je član Saveza. Trener, koji

         nema zaposlenje, član je Zbora ukoliko ima prebivalište na području Saveza.

    3.  Zborovi obavljaju sljedeće aktivnosti: educiranje nogometnih sudaca, odnosno trenera,

         skrb o unaprjeđenju suđenja i trenerske djelatnosti, održavanje stručnih seminara,

         pomoć nogometnim sucima i trenerima u statusnim pitanjima, izdavanje stručne

         literature,

   4.   Zbor nogometnih sudaca ne može predlagati liste sudaca ili povjerenike za suđenje 

         za pojedina natjecanja i nema nikakve nadležnosti u natjecanjima.

   5.   Ustrojstvo i način djelovanja utvrđuje se Pravilnikom o radu Zbora, koji donosi

         Izvršni odbor Saveza, a stupa na snagu nakon što ga verificira Izvršni odbor HNS-a.

 

 

 

 

NOVČANO MATERIJALNO POSLOVANJE

             

                                                           Članak 61.

 

 1. Savez  ostvaruje prihode vlastitom djelatnošću iz sredstva koje Županije i jedinice

lokalne samouprave osiguraju u proračunu, uplatom članarina, sponzorskih ugovora

novčanih kazni, koje su izrekla nadležna tijela Saveza, dobrovoljnih priloga i drugih

darova i drugih izvora sukladno zakonu.

      2.  Savez snosi troškove predviđene godišnjim financijskim planom, ostale troškove

koje je odobrila Skuština i troškove koje je odobrio Izvršni odbor u okviru svoje

nadležnosti, kao i sve ostale troškove proistekle iz realizacije ciljeva Saveza.

 

                                                Članak 62.

 

Proračunska  sredstva strogo su namjenska sredstva i mogu se samo tako iskoristiti.

 

                                                             Članak 63.

 

Sredstvima koja Savez ostvaruje vlastitom djelatnošću raspolaže Savez, a odluku o njihovom

trošenju donosi Izvršni odbor.

 

                                                              Članak 64.

 

 1. Raspodjela ukupnih sredstava vrši se financijskim planom Saveza, sukladno godišnjem

programu.

 1. Financijsko (obračunsko) razdoblje traje jednu godinu i počinje svakog 1. siječnja

završava  svakog 31. prosinca.

 

                                                    Članak 65.

 

Materijalno-financijsko poslovanje Saveza vodi se u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima.

                                                               Članak 66.

 

Savez može stjecati pokretnu i nepokretnu imovinu.

Izvršni odbor odlučuje o stjecanju, prodaji, prijenosu na drugu pravnu osobu ili davanju u zakup nepokretne i pokretne imovine.

 

OSTALE ODREDBE             

 

Zabrana rad i sudjelovanja u nogometnoj organizaciji

 

                                                                Članak 67.

 

 1. Osoba osuđena za kazneno djelo protiv Republike Hrvatske, za kazneno djelo protiv

vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom, za kazneno djelo protiv spolne slobode

i spolnog ćudoređa, za kazneno djelo protiv života i djela, osim ako je počinjeno na

mah ili iz nehaja, te za drugo kazneno djelo za koje joj je izrečena bezuvjetna kazna

zatvora, ne može sudjelovati u nogometnim natjecanjima, organizirati i voditi

nogometna natjecanja, obavljati stručne poslove u nogometu, niti sudjelovati u radu

Skupštine ili tijela upravljanja Saveza,, člana Saveza ili kluba dvije godine od izdržane, oproštene ili zastarjele kazne.

 1. Osoba protiv koje je započeo kazneni postupak za kazneno djelo za koje se može

izreći kazna zatvora od tri godine ili teža kazna, udaljit će se od sudjelovanja u

nogometnim natjecanjima, obavljanja stručnih poslova u nogometu i sudjelovanja u

radu skupštine ili tijela upravljanja Saveza, člana Saveza ili kluba, do okončanja

postupka.

 

Disciplinska odgovornost

                                                                   Članak 68.

 

Članovi Saveza, klubovi, igrači, treneri, suci i ostali djelatnici nogometne organizacije mogu

biti kažnjeni zbog kršenja Statuta, pravilnika i ostalih propisa Saveza prema odredbama Disciplinskog pravilnika HNS-a, kojim se određuju prekršaji, te vrste i visine kazni i ostalih disciplinskih sankcija.

 

Pravo na žalbu

                                                                     Članak 69.

 

Protiv svih odluka donesenih u svezi aktivnosti i djelatnosti nogometnog športa, može se izjaviti žalba, osim ako izričito nije određeno, da u pojedinom slučaju žalba nije dopuštena.

 

                                                                      Članak 70.

 

 1. U postupcima koje vode tijela saveza, članovi Saveza i pri donošenju odluka, koje oni

donose, ne mogu sudjelovati  osobe – članovi tih tijela, koji su izravno zainteresirani u

tom predmetu. Član tijela, kad se rješava o prekršaju kluba ili člana kluba čiji je on član,

izuzima se prilikom raspravljanja i odlučivanja o tom predmetu.

 1. U postupcima drugog stupnja ne mogu sudjelovati osobe, koje su sudjelovale u

postupku ili pri odlučivanju u prvom stupnju.  

 

Stručna služba

                                                                      Članak 71.                                                    

 

Za obavljanje stručnih, administrativno-tehničkih i pomoćnih poslova Saveza, osniva se Stručna služba Saveza.

 

                                                                      Članak 72.

 

Ustrojstvo i način rada Stručne službe Saveza uređuje se općim aktom, kojeg donosi Izvršni odbor.

 

Javnost rada

                                                                      Članak 73.

 

 1. Rad Saveza je javan.
 2. Javnost rada se ostvaruje:
 • pravodobnim dostavljanjem materijala za rasprave članovima i tijelima Saveza i

drugim pozvanim i zainteresiranim osobama.

 • obavještavanjem tiska i drugih sredstava javnog priopćavanja o održavanju sjednica,
 • obavještavanjem građana o radu i poslovanju Saveza putem sredstava javnog

priopćavanja i na tiskovnim konferencijama,

      –    na druge načine

3.   Savez izdaje svoje službeno glasilo: „Balun“.

 

Priznanje i nagrade

                                                                     Članak 74.

 

 1. Savez dodjeluje priznanja i nagrade u znak priznanja i časti za osobite doprinose

razvitku nogometnog športa na području Dubrovačko-Neretvanske županije, a temeljem

odluke Skupštine Saveza.

 1. Pravilnikom o dodjeli priznanja i nagrada, koji donosi Izvršni odbor, uređuje se

postupak, uvjeti i način predlaganja kandidata.

 

Prestanak rada Saveza

                                                                     Članak 75.

 

 1. Savez prestaje s radom sukladno odredbama zakona ili kad Skupština tako odluči.
 2. Za donošenje odluke o prestanku rada Saveza potrebna je dvotrećinska većina glasova

svih zastupnika u Skupštini.

 

                                                            Članka 76.

 

 1. U slučaju prestanka rada Saveza, imovina Saveza prelazi u vlasništvo športske udruge,

koja će nastaviti djelatnost radi promicanja i razvitka nogometa na području Dubrovačko-neretvanske Županije.

 1. Ukoliko takva športska udruga neće postojati, imovinu Saveza preuzet će Dubrovačko-

-neretvanska županija.

 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

                                                                     Članak 77.

 

Izmjene i dopune Statuta vrše se na način i po postupku predviđenom za njegovo donošenje.

 

                                                                      Članak 78.

 

Tumačenje Statuta daje Skupština.

 

                                                                      Članak 79.

 

Svi opći akti Saveza uskladit će se s odredbama ovog Statuta u roku od 90 dana od dana njegovog stupanja na snagu.

 

                                                                      Članak 80.

 

Članovi Saveza dužni su uskladiti svoje opće akte s ovim Statutom u roku od 120 dana, od dana njegovog stupanja na snagu.

 

 

                                                                     Članak 81.

 

Ovaj Statut se nakon donošenja dostavlja HNS-u na davanje suglasnosti.

Nakon dobivanja suglasnosti iz stavka 1. ovog članka Statut se upućuje nadležnom državnom tijelu na upis novog Statuta u registar udruga.

Nakon pravomoćnosti rješenja o upisu u registar udruga Statut se objavljuje u službenom glasilu Saveza i stupa na snagu danom objave.

 

                                                                     Članak 82.

 

Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut donesen na sjednici Skupštine Saveza održanoj 26. ožujka 2003. godine.

Postojeća tijela Saveza konzumirat će svoj postojeći mandat do kraja.

 

 

                                                                                               Predsjednik Skupštine:

 

                                                                                               Ante Korda

 

                                                                                               _______________________

 

U Dubrovniku,03.07.2009.

 

 

Utvrđuje se da je ovaj Statut usvojen na Skupštini ŽNS-DN 03.07.2009.god. te da je usvojeni Statut istog dana objavljen na oglasnoj tabli u prostorijama ŽNS – DN, pa je prema tome stupio na snagu 17.07.2009.g.

 

                                                                      

                                                                                               Tehnički tajnik:

 

                                                                                                Jozo Ostojić

                                                              

                                                                                            ________________________